MEVZUAT

8 Şubat 2021 PAZARTESİ                                          Resmî Gazete                                                                    Sayı : 31389

 

YÖNETMELİK

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ FİNANS, EKONOMİ VE POLİTİKA
ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesi Finans, Ekonomi ve Politika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nişantaşı Üniversitesi Finans, Ekonomi ve Politika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
 2. b) Merkez (FEPAM): Nişantaşı Üniversitesi Finans, Ekonomi ve Politika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 3. c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Nişantaşı Üniversitesi Rektörünü,

 1. d) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,
 2. e) Üniversite Yönetim Kurulu: Nişantaşı Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 3. f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ekonomi, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi başta olmak üzere sosyal bilimler alanında bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim yapmak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. a) Merkezin amacı ile ilgili araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, Türkçe ve yabancı dillerde yayın yapmak.
 2. b) Merkezin amacı ile ilgili sertifikalı veya sertifikasız eğitim ve öğretim programları düzenlemek.
 3. c) Merkezin amacı ile ilgili konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.

ç) Merkezin amacı ile ilgili projeler, eğitim programları ve ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.

 1. d) Üniversitenin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Merkezin amacı ile ilgili konularda çalışmaya yöneltmek ve çalışmalarına destek vermek.
 2. e) Faaliyet alanlarına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları veya yerli ve yabancı uzmanlar ile öğrencilerin birlikte çalışmalarda bulunabileceği ulusal ve uluslararası programlar oluşturmak.
 3. f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.
 4. g) Ulusal ve uluslararası projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek sağlamak.

ğ) Faaliyet alanına giren konularda danışmanlık hizmeti vermek.

 1. h) Türkiye ekonomisi ve dış politikası ile ilgili raporlar hazırlamak ve bu raporları kamuoyu ve karar alıcılar ile paylaşmak.

ı) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Müdür.
 2. b) Yönetim Kurulu.
 3. c) Danışma Kurulu.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından dört yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli hallerde Müdürü görevden alabilir.
(2) Müdür, gerekli gördüğü hallerde, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından en fazla iki kişinin müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesini Rektöre önerebilir. Müdür yardımcıları, en fazla üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, gerekli gördüğü hallerde müdür yardımcılarının görevine son verilmesini Rektöre önerebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir; görevlerini yerine getirmesinde Müdüre yardımcı olur ve Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezi yönetir, temsil eder ve Merkezle ilgili işlemleri yapar.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
 2. b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
 3. c) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amacı doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

 1. d) Merkezin idari işlerini yürütmek.
 2. e) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını Rektörün onayına sunmak.
 3. f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıllık bir dönem için Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç üye ile var ise müdür yardımcılarından oluşur. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu üyeleri görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, aynı usulle yeniden seçim yapılır; bu üyeler, yerine seçildikleri üyenin normal görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine altı ayda en az bir kez, belirlenen gündemle, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Merkezin amacı çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak.
 2. b) Müdürün hazırladığı yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını görüşmek, kabul ettiklerini Rektörün onayına sunmak.
 3. c) Merkez faaliyetlerini üstlenecek alt birimlerin kurulmasını ve kaldırılmasını Rektörlüğe teklif etmek.

ç) Belirli projeleri yürütmek üzere komiteler veya çalışma grupları oluşturmak.

 1. d) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun, Merkezin amacını gerçekleşmesine yardımcı olabilecek veya Merkezin faaliyet alanlarında uzman ve deneyimli kişiler arasından önereceği, Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yirmi kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir. Gerekli hallerde aynı usulle Danışma Kurulu üyeleri görevden alınabilir. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün veya Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır.
(2) Müdür; gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Back to top of page